Obchodní podmínky FotoVideo shopu

Postup při objednávce: -vyplňte formulář -na základě zaslaného formuláře pošleme zálohovou fakturu -po uhrazení zálohové faktury zboží neprodleně expedujeme (zboží obdržíte nejpozději do 14ti dnů od dne, kdy evidujeme částku na našem účtu) Obchodní podmínky: Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.2.2013 do vydání nových a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím časopisu FotoVideo. Ceny a dostupnost zde uvedené se týkají pouze tohoto časopisu, a nelze vztahovat na ceny, skladovou dostupnost a produkty v kamenné prodejně. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Údaje o dodavateli: Atemi s.r.o. se sídlem: Velvarská 45, Praha 6 160 00 zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce číslo 54654 IČ: 25610864 DIČ: CZ25610864 Bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu: 4597502/0800 Informace o smlouvě a obchodních podmínkách Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva/zálohová faktura (dále také jako „smlouva"). Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek. Objednávka a storno objednávky Objednávku produktů z FotoVideo Shopu může provádět každý bez nutnosti registrace. Speciální produkty jsou dostupné do uvedeného data nebo do vyprodání zásob. Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, můžete ji dohledat na webu www.lowepro.cz, http://tokina.ekgfoto.cz/, http://tamrac.ekgfoto.cz/ nebo www.ifotovideo.cz. Přijetí objednávky potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. Dodací podmínky a platební podmínky Po námi zpracované objednávce vystavíme zálohovou fakturu, kde budou uvedeny potřebné údaje pro platbu a tuto zálohovou fakturu Vám zašleme na e-mail spolu s potvrzením. Akceptujeme pouze bezhotovostní platby (zálohová platba) Kupující uhradí kupní cenu na účet Prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým číslo zálohové faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Jakmile se platba objeví na našem účtu, zboží budeme neprodleně expedovat. O tom Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu spolu s fakturou, kde bude poznámka: NEPROPLÁCET, JIŽ UHRAZENO. V zásilce obdržíte záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH. Expediční náklady nejsou zdarma. Poštovné a balné bude připočteno k ceně. Zboží zasíláme službou PPL nebo Českou poštou na poštovní adresu uvedenou v e-mailu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové spojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Prodávající zajišťuje doručení zboží po celé České republice. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady budou s kupujícím konzultovány (nebudou odečteny automaticky). Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Záruční doba, reklamace Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu, která činí 24 měsíců, nebo prodlouženou záruku v rámci podmínek stanovených společností Lowepro, EKG s.r.o. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí zásilky český návod a záruční list platný v České republice nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese společnost Lowepro, EKG s.r.o. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i dopis, kde uvedete vadu produktu a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (např. daňový doklad/faktura) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku zaslat ve formě cenného balíku - Balík nezasílejte na dobírku, zboží zaslané dobírkou nebude převzato. Zásilky zasílejte na adresu: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176, 160 41 Praha 6, s uvedením Záruční a pozáruční servis. EKG s.r.o., Gočárova 1105, 500 02 Hradec Králové, s uvedením Záruční a pozáruční servis Reklamaci vyřídíme do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Společnost Lowepro, EKG s.r.o. vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu - rozpor s kupní smlouvou Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu - záruční vady Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci. Odstoupení od smlouvy Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu, nicméně toto právo na odstoupení by nemělo sloužit na místo reklamace. Zboží můžete vrátit zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží). Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně. Ochrana osobních údajů: Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Objednávkový formulář